Low-dose CT lung cancer screening in never-smokers and smokers: results of an eight-year observational study

Ryutaro Kakinuma, Yukio Muramatsu, Hisao Asamura, Shun-ichi Watanabe, Masahiko Kusumoto, Takaaki Tsuchida, Masahiro Kaneko, Koji Tsuta, Akiko Miyagi Maeshima, Genichiro Ishii, Kanji Nagai, Taiki Yamaji, Takahisa Matsuda, Noriyuki Moriyama