Extent of resection and lymph node evaluation in early stage metachronous second primary lung cancer: a population-based study

Rusi Zhang, Gongming Wang, Yongbin Lin, Yingsheng Wen, Zirui Huang, Xuewen Zhang, Xiangyang Yu, Weidong Wang, Kexing Xi, Robert J. Cerfolio, Xavier Benoit D’Journo, Kurt Ruetzler, Lieven Depypere, Pier Luigi Filosso, Lanjun Zhang, written on behalf of AME Thoracic Surgery Collaborative Group