Rechallenge with erlotinib in osimertinib-resistant lung adenocarcinoma mediated by driver gene loss: a case report

Lingli Liu, Analyn Lizaso, Xinru Mao, Nong Yang, Yongchang Zhang