SKA1/2/3 serves as a biomarker for poor prognosis in human lung adenocarcinoma

Cheng Chen, Qiang Guo, Yongxiang Song, Gang Xu, Lunxu Liu