Heterogeneity of neoantigen landscape between primary lesions and their matched metastases in lung cancer

Tao Jiang, Ruirui Cheng, Yuanwei Pan, Henghui Zhang, Ying He, Chunxia Su, Shengxiang Ren, Caicun Zhou