Novel ALK-specific mRNA in situ hybridization assay for non-small-cell lung carcinoma

Noriko Hirai, Takaaki Sasaki, Shunsuke Okumura, Masatoshi Sado, Naoko Akiyama, Masahiro Kitada, Hidehiro Takei, Yoshinobu Ohsaki