DNA methylation markers that correlate with occult lymph node metastases of non-small cell lung cancer and a preliminary prediction model

Zisheng Chen, Shan Xiong, Jianfu Li, Limin Ou, Caichen Li, Jinsheng Tao, Zeyu Jiang, Jianbing Fan, Jianxing He, Wenhua Liang