Anti PD-1 monoclonal antibody induced autoimmune diabetes mellitus: a case report and brief review

Wei Li, Hao Wang, Bin Chen, Sha Zhao, Xiaoshen Zhang, Keyi Jia, Juan Deng, Yayi He, Caicun Zhou