Circulating tumor DNA clearance predicts prognosis across treatment regimen in a large real-world longitudinally monitored advanced non-small cell lung cancer cohort

Yong Song, Chengping Hu, Zhanhong Xie, Lin Wu, Zhengfei Zhu, Chuangzhou Rao, Li Liu, Yuan Chen, Naixin Liang, Jun Chen, Chunhong Hu, Nong Yang, Jie Hu, Weixin Zhao, Gangling Tong, Xiaorong Dong, Di Zheng, Meiling Jin, Jianhua Chen, Meijuan Huang, Yong He, Rafael Rosell, Giuseppe Lippi, Mari Mino-Kenudson, Han Han-Zhang, Xinru Mao, Lu Zhang, Hao Liu, John K. Field, Shannon Chuai, Junyi Ye, Yusheng Han, Shun Lu, Written on behalf of AME Lung Cancer Collaborative Group