Analysis of lung adenocarcinoma with bone metastasis: a case report

Haibo Gu, Li Sun, Zhengwei Dou, Chengying Kong, Jun Zu, Jian Xiao, Tao Jiang, Ning Li