New first-line treatment strategies for advanced lung squamous cell carcinoma

Xiuyu Cai, Hui Yu, Yanyu Cai, Bei Zhang, Yixin Zhou