Immunotherapy as a treatment for small cell lung cancer: a case report and brief review

Yan Wu, Yu Liu, Chenglong Sun, Hao Wang, Sha Zhao, Wei Li, Bin Chen, Lei Wang, Lingyun Ye, Yayi He, Caicun Zhou