EGFR mutation genotypes affect efficacy and resistance mechanisms of osimertinib in T790M-positive NSCLC patients

Qiufan Zheng, Yan Huang, Hongyun Zhao, Yunpeng Yang, Shaodong Hong, Xue Hou, Yuanyuan Zhao, Yuxiang Ma, Ting Zhou, Yaxiong Zhang, Wenfeng Fang, Li Zhang