Challenges and countermeasures of thoracic oncology in the epidemic of COVID-19

Haoyue Guo, Xiaoxia Chen, Chunxia Su, Yu Liu, Hao Wang, Chenglong Sun, Peixin Chen, Minlin Jiang, Yi Xu, Shengyu Wu, Keyi Jia, Sha Zhao, Wei Li, Bin Chen, Lei Wang, Jia Yu, Anwen Xiong, Guanghui Gao, Fengying Wu, Jiayu Li, Lingyun Ye, Bing Bo, Shen Chen, Shengxiang Ren, Yayi He, Caicun Zhou