Predicting EGFR mutation subtypes in lung adenocarcinoma using 18F-FDG PET/CT radiomic features

Qiufang Liu, Dazhen Sun, Nan Li, Jinman Kim, Dagan Feng, Gang Huang, Lisheng Wang, Shaoli Song