cfDNA changes for monitoring of targeted therapy in a primary EGFR mutation lung adenocarcinoma

Qiong He, Xian Zhu, Xun Shi, Chen Lin, Yin Jin, Junrong Yan, Jiachen He, Xinmin Yu