18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography-based radiomic features for prediction of epidermal growth factor receptor mutation status and prognosis in patients with lung adenocarcinoma

Bin Yang, Heng-Shan Ji, Chang-Sheng Zhou, Hao Dong, Lu Ma, Ying-Qian Ge, Chao-Hui Zhu, Jia-He Tian, Long-Jiang Zhang, Hong Zhu, Guang-Ming Lu