Integrated analysis of optical mapping and whole-genome sequencing reveals intratumoral genetic heterogeneity in metastatic lung squamous cell carcinoma

Yizhou Peng, Chongze Yuan, Xiaoting Tao, Yue Zhao, Xingxin Yao, Lingdun Zhuge, Jianwei Huang, Qiang Zheng, Yue Zhang, Hui Hong, Haiquan Chen, Yihua Sun