Feasibility of sleeve lobectomy after neo-adjuvant chemo-immunotherapy in non-small cell lung cancer

Yulong Chen, Lianmin Zhang, Bo Yan, Ziqing Zeng, Zhenzhen Hui, Ran Zhang, Xiubao Ren, Jian You