Mechanisms of drugs-resistance in small cell lung cancer: DNA-related, RNA-related, apoptosis-related, drug accumulation and metabolism procedure

Peixin Chen, Peng Kuang, Lei Wang, Wei Li, Bin Chen, Yu Liu, Hao Wang, Sha Zhao, Lingyun Ye, Feng Yu, Yayi He, Caicun Zhou