Does size matter? A population-based analysis of malignant pleural mesothelioma

Jiaxi He, Songhui Xu, Hui Pan, Shuben Li, Jianxing He