Concomitant genetic alterations are associated with response to EGFR targeted therapy in patients with lung adenocarcinoma

Hualin Chen, Meilian Liu, Zhiwei Dai, Shujun Li, Yiping Luo, Yongcun Wang, Wenmei Su, Weijing Cai, Donghong Yang, Jian Huang, Zhixiong Yang