Compare the efficacy and safety of programmed cell death-1 (PD-1) and programmed cell death ligand-1 (PD-L1) inhibitors for advanced non-small cell lung cancer: a Bayesian analysis

Jiaqi Liang, Ming Li, Qihai Sui, Zhengyang Hu, Yunyi Bian, Yiwei Huang, Cheng Zhan, Wei Jiang, Qun Wang, Lijie Tan