PI3K-AKT-mTOR pathway alterations in advanced NSCLC patients after progression on EGFR-TKI and clinical response to EGFR-TKI plus everolimus combination therapy

Wenfeng Fang, Yihua Huang, Weiguang Gu, Jiadi Gan, Wenjing Wang, Shiyue Zhang, Kai Wang, Jianhua Zhan, Yunpeng Yang, Yan Huang, Hongyun Zhao, Li Zhang