Analysis of the clinical effect of osimertinib on 90 cases with advanced lung adenocarcinoma

Zhiqiang Gao, Weimin Wang, Aiqin Gu, Jianhong Lu, Aimi Huang, Liwen Xiong, Baohui Han, Liyan Jiang, Chunlei Shi