Targeting ferroptosis for cancer therapy: exploring novel strategies from its mechanisms and role in cancers

Minlin Jiang, Meng Qiao, Chuanliang Zhao, Juan Deng, Xuefei Li, Caicun Zhou