3D radiomics predicts EGFR mutation, exon-19 deletion and exon-21 L858R mutation in lung adenocarcinoma

Guixue Liu, Zhihan Xu, Yingqian Ge, Beibei Jiang, Harry Groen, Rozemarijn Vliegenthart, Xueqian Xie