18F-RGD PET/CT imaging reveals characteristics of angiogenesis in non-small cell lung cancer

Li Li, Wei Zhao, Xiaorong Sun, Ning Liu, Yue Zhou, Xiaohui Luan, Song Gao, Shuqiang Zhao, Jinming Yu, Shuanghu Yuan