KRAS G12C mutations in Asia: a landscape analysis of 11,951 Chinese tumor samples

Herbert Ho-Fung Loong, Nan Du, Chunyan Cheng, Hanqing Lin, Jian Guo, Gen Lin, Mingjiang Li, Tao Jiang, Zhihua Shi, Yanzhi Cui, Xianfeng Jin, Jicheng Yao, Yutong Xing, Ming Yao, Kai Wang, Tony S. K. Mok, Lunxu Liu