Pemetrexed-based chemotherapy for non-small-cell lung cancer patients with EGFR exon 20 insertion mutation: a multicenter study

Chun-Wei Xu, Wen-Xian Wang, Dong Wang, Qi-Ming Wang, Xing-Xiang Pu, You-Cai Zhu, Jian-Hui Huang, Zong-Yang Yu, Zhao-Lei Cui, Xiao-Hui Chen, Jin-Luan Li, Yong Fang, Hong Wang, Wu Zhuang, Shi-Jie Lan, Xin Cai, Yin-Bin Zhang, Wen-Bin Gao, Li-Ping Wang, Ke-Lin She, Chuang-Zhou Rao, Yue-Fen Zhou, Mei-Yu Fang, Li-Yun Miao, Lei Lei, Tang-Feng Lv, Yong Song, on behalf of AME Lung Cancer Collaborative Group