Establishment and validation of a mathematical diagnosis model to distinguish benign pulmonary nodules from early non-small cell lung cancer in Chinese people

Qiang Wei, Weizhen Fang, Xi Chen, Zhongzhen Yuan, Yumei Du, Yanbin Chang, Yonghong Wang, Shulin Chen