Interactions between the enhanced recovery after surgery pathway and risk factors for lung infections after pulmonary malignancy operation

Xianfei Zhang, Runsen Jin, Yuyan Zheng, Dingpei Han, Kai Chen, Jian Li, Hecheng Li