ACOT11 promotes cell proliferation, migration and invasion in lung adenocarcinoma

Chaoyang Liang, Xiaowei Wang, Zhenrong Zhang, Fei Xiao, Hongxiang Feng, Qianli Ma, Jingjing Huang, Guangliang Qiang, Dingrong Zhong, Deruo Liu