Prognostic implications of preoperative versus postoperative circulating tumor DNA in surgically resected lung cancer patients: a pilot study

Shuta Ohara, Kenichi Suda, Kazuko Sakai, Masaya Nishino, Masato Chiba, Masaki Shimoji, Toshiki Takemoto, Toshio Fujino, Takamasa Koga, Akira Hamada, Junichi Soh, Kazuto Nishio, Tetsuya Mitsudomi