Treatment of stage III non-small cell lung cancer in the era of immunotherapy: pathological complete response to neoadjuvant pembrolizumab and chemotherapy

Zhang-Ru Yang, Mi-Na Liu, Jia-Hua Yu, Yun-Hai Yang, Tian-Xiang Chen, Yu-Chen Han, Lei Zhu, Ji-Kai Zhao, Xiao-Long Fu, Xu-Wei Cai