Vol 4, No 1 (February 2015): Translational Lung Cancer Research

Original Article

Ratio of maximum standardized uptake value to primary tumor size is a prognostic factor in patients with advanced non-small cell lung cancer
Fangfang Chen, Yanwen Yao, Chunyan Ma, Xingqun Ma, Zhaofeng Wang, Tangfeng Lv, Xinwu Xiao, Jie Yin, Yong Song
Itraconazole can inhibit malignant pleural effusion by suppressing lymphangiogenesis in mice
Yunfen Wang, Yanwen Yao, Hongbin Liu, Xingqun Ma, Tangfeng Lv, Dongmei Yuan, Xinwu Xiao, Jie Yin, Yong Song

Case Report

A 61-year-old man with cough and white sputum
Yanwen Yao, Jie Yin, Xinwu Xiao, Tangfeng Lv, Wenkui Sun, Yong Song