Vol 6, No 1 (February 2017): Translational Lung Cancer Research (Small Pulmonary Nodules)

Original Article

Clinical outcomes of CyberKnife stereotactic radiosurgery for elderly patients with presumed primary stage I lung cancer
Zhen Wang, Ao-Mei Li, Jie Gao, Jing Li, Bing Li, Percy Lee, Charles B. Simone II, Yong Song, Xi-Xu Zhu, written on behalf of the AME Lung Cancer Collaborative Group
Correlation in histological subtypes with high resolution computed tomography signatures of early stage lung adenocarcinoma
Yingying Miao, Jianya Zhang, Jiawei Zou, Qingqing Zhu, Tangfeng Lv, Yong Song

Systematic Review and Meta-analysis

Comparison between endobronchial ultrasound-guided transbronchial biopsy and CT-guided transthoracic lung biopsy for the diagnosis of peripheral lung cancer: a systematic review and meta-analysis
Ping Zhan, Qing-Qing Zhu, Ying-Ying Miu, Ya-Fang Liu, Xiao-Xia Wang, Ze-Jun Zhou, Jia-Jia Jin, Qian Li, Shinji Sasada, Takehiro Izumo, Chih-Yen Tu, Wen-Chien Cheng, Matthew Evison, Tang-Feng Lv, Yong Song, written on behalf of the AME Lung Cancer Collaborative Group

Review Article

Risk assessment in relation to the detection of small pulmonary nodules
John K. Field, Michael W. Marcus, Matthijs Oudkerk
Small pulmonary nodules in baseline and incidence screening rounds of low-dose CT lung cancer screening
Joan E. Walter, Marjolein A. Heuvelmans, Matthijs Oudkerk
Volume versus diameter assessment of small pulmonary nodules in CT lung cancer screening
Daiwei Han, Marjolein A. Heuvelmans, Matthijs Oudkerk
The imaging of small pulmonary nodules
Zejun Zhou, Ping Zhan, Jiajia Jin, Yafang Liu, Qian Li, Chenhui Ma, Yingying Miao, Qingqing Zhu, Panwen Tian, Tangfeng Lv, Yong Song
Pulmonary ground-glass opacity: computed tomography features, histopathology and molecular pathology
Jian-Wei Gao, Stefania Rizzo, Li-Hong Ma, Xiang-Yu Qiu, Arne Warth, Nobuhiko Seki, Mizue Hasegawa, Jia-Wei Zou, Qian Li, Marco Femia, Tang-Feng Lv, Yong Song, written on behalf of the AME Lung Cancer Collaborative Group
Transthoracic needle aspiration in solitary pulmonary nodule
Wen Yang, Hongli Jiang, Ali Nawaz Khan, Carolyn Allen, Luca Bertolaccini, Tangfeng Lv, Yong Song, Panwen Tian, Tangfeng Lv, Yong Song, written on behalf of the AME Lung Cancer Collaborative Group

Case Report

The pulmonary nodule “discovered” by pneumonia: a case report
DongMei Yuan, Jian-Ya Zhang, Yan-Wen Yao, Hui-Ming Sun, Guan-Nan Wu, E-Hong Cao, Luca Bertolaccini, Tang-Feng Lv, Yong Song, written on behalf of the AME Lung Cancer Collaborative Group

Evidence Based Medicine

Prognostic significance of β-catenin expression in patients with non-small cell lung cancer: a meta-analysis
Jiajia Jin, Ping Zhan, Masaru Katoh, Susumu S. Kobayashi, Kevin Phan, Hong Qian, Huijuan Li, Xiaoxia Wang, Xihua Wang, Yong Song, written on behalf of the AME Lung Cancer Collaborative Group