Vol 8, Supplement 3 (November 2019): Translational Lung Cancer Research (Targeted Therapies in NSCLC: An Evolving Landscape)

Original Article

Elemental and mutational analysis of lung tissue in lung adenocarcinoma patients
Ryosuke Chiba, Naoto Morikawa, Koichiro Sera, Kazuyuki Ishida, Hiromi Nagashima, Wataru Shigeeda, Hiroyuki Deguchi, Makoto Tomoyasu, Takako Hosokawa, Hajime Saito, Tamotsu Sugai, Kohei Yamauchi, Makoto Maemondo