Novel genetic variants in genes of the Fc gamma receptor-mediated phagocytosis pathway predict non-small cell lung cancer survival

Danwen Qian, Hongliang Liu, Lingling Zhao, Xiaomeng Wang, Sheng Luo, Patricia G. Moorman, Edward F. Patz Jr, Li Su, Sipeng Shen, David C. Christiani, Qingyi Wei