The contribution of hereditary cancer-related germline mutations to lung cancer susceptibility

Mengyuan Liu, Xinyi Liu, Peisu Suo, Yuan Gong, Baolin Qu, Xiumei Peng, Wenhua Xiao, Yuemin Li, Yan Chen, Zhen Zeng, Yinying Lu, Tanxiao Huang, Yingshen Zhao, Ming Liu, Lifeng Li, Yaru Chen, Yanqing Zhou, Guifeng Liu, Jianfei Yao, Shifu Chen, Lele Song