Uniportal video-assisted thoracic surgery for the treatment of lung cancer: a consensus report from Chinese Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery (CSTCVS) and Chinese Association of Thoracic Surgeons (CATS)

Dingpei Han, Yuqin Cao, Han Wu, Haifeng Wang, Lei Jiang, Deping Zhao, Feng Yao, Shuben Li, Chong Zhang, Bin Zheng, Junqiang Fan, Yongde Liao, Bin Qiu, Fengwei Tan, Chun Chen, Yuming Zhu, Shugeng Gao, Hecheng Li