Phase 1/2 study of alectinib in RET-rearranged previously-treated non-small cell lung cancer (ALL-RET)

Shinji Takeuchi, Noriko Yanagitani, Takashi Seto, Yoshihiro Hattori, Kadoaki Ohashi, Masahiro Morise, Shingo Matsumoto, Kiyotaka Yoh, Koichi Goto, Makoto Nishio, Shizuko Takahara, Takahiro Kawakami, Yasuhito Imai, Kenichi Yoshimura, Azusa Tanimoto, Akihiro Nishiyama, Toshinori Murayama, Seiji Yano