Association between aspirin use and lung cancer incidence depends on high-frequency use, bodyweight, and age in U.S. adults

Xuesi Dong, Jieyu He, Lijuan Lin, Ying Zhu, Chao Chen, Li Su, Yang Zhao, Ruyang Zhang, Yongyue Wei, Feng Chen, David C. Christiani