A nomogram for predicting the risk of lymph node metastasis in T1–2 non-small-cell lung cancer based on PET/CT and clinical characteristics

Xiayi Lv, Zhigang Wu, Jinlin Cao, Yeji Hu, Kai Liu, Xiaona Dai, Xiaoshuai Yuan, Yiqing Wang, Kui Zhao, Wang Lv, Jian Hu