Identifying optimal candidates for primary tumor resection among metastatic non-small cell lung cancer patients: a population-based predictive model

Hengrui Liang, Zhichao Liu, Jun Huang, Jun Liu, Wei Wang, Jianfu Li, Shan Xiong, Caichen Li, Bo Cheng, Yi Zhao, Fei Cui, Jianxing He, Wenhua Liang