Perioperative comparison of video-assisted thoracic surgery and open lobectomy for pT1-stage non-small cell lung cancer patients in China: a multi-center propensity score-matched analysis

Jinming Xu, Heng Ni, Yihe Wu, Jinlin Cao, Xingpeng Han, Lunxu Liu, Xiangning Fu, Yin Li, Xiaofei Li, Lin Xu, Yang Liu, Heng Zhao, Deruo Liu, Xin Peng, Jian Hu