Current progress and mechanisms of bone metastasis in lung cancer: a narrative review

Shengyu Wu, Yue Pan, Yanyu Mao, Yu Chen, Yayi He