Prognostic significance of cribriform adenocarcinoma of the lung: validation analysis of 1,057 Japanese patients with resected lung adenocarcinoma and a review of the literature

Naoki Nakajima, Akihiko Yoshizawa, Mariyo Rokutan-Kurata, Misa Noguchi, Yuki Teramoto, Shinji Sumiyoshi, Kyoko Kondo, Makoto Sonobe, Masatsugu Hamaji, Toshi Menju, Hiroshi Date, Hironori Haga