Sleeve lobectomy after neoadjuvant chemoimmunotherapy/chemotherapy for local advanced non-small cell lung cancer

Hengrui Liang, Chao Yang, Diego Gonzalez-Rivas, Yunpeng Zhong, Ping He, Hongsheng Deng, Jun Liu, Wenhua Liang, Jianxing He, Shuben Li