Response to the combination use of pazopanib with olaratumab in a patient with lung-metastatic embryonal rhabdomyosarcoma: a case report

Tuo Xing, Yalei Zhang, Xukai Li, Minzhang Guo, Wenhua Liang, Jianxing He